CZCHOWSPC000645

Jaké zboží PPL nepřepravuje?

a) předměty a látky ohrožující lidský život nebo zdraví, jako jsou výbušniny, zbraně, jejich části či jejich napodobeniny, střelivo, omamné a psychotropní látky, hořlaviny s nízkým bodem vzplanutí a zásilky, jejichž obsah podléhá zákonu č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ADR – Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí; jedy, radioaktivní látky, žíraviny, plyny a kapaliny v tlakových nádobách apod.,

b) předměty a látky, které mají mimořádně vysokou hodnotu, jako jsou drahé kameny, drahé kovy, umělecké předměty, sbírky, bankovky, mince, aktivované platební a jiné peněžní karty a ceniny s výjimkou stravenek, nabíjecích kuponů do mobilních telefonů, SIM karet, dálničních známek, výherních losů a telefonních karet operátorů pevných telefonních linek, jejichž maximální hodnota v jedné zásilce nepřesahuje hodnotu uvedenou v čl. III. odst. 1 písm. d) obchodních podmínek společnosti PPL CZ

c) předměty a látky, které podléhají změnám teploty, jako jsou rychle se kazící zboží, zdravotnický materiál (krevní vzorky a deriváty), živé rostliny apod.,

d) živá zvířata, pozůstatky lidí a zvířat apod.,

e) předměty a látky lehce poškoditelné i za předpokladu dodržovaní pokynů pro zvláštní manipulaci se zásilkou, jako jsou alkohol a jiné drahé tekutiny ve skleněných lahvích, obdobných křehkých obalech apod.

f)  jiné předměty a látky, které s ohledem na svůj charakter vyžadují speciální úpravu vozidla nebo vytvoření speciálních podmínek při přepravě podle platných předpisů jako jsou například volně ložené substráty.

1915
Aktuální počet Parcelshopů
Harmonogram doručování